Doel en Geschiedenis

Dutch positioning statement

Geschiedenis – de weg sinds 1993

Breadline Africa werd in 1993 in Kaapstad opgericht en geregistreerd als een non-profit organisatie in Zuid-Afrika. Het staat ook in Engeland en Nederland als zodanig geregistreerd. Breadline Africa realiseerde zich dat er veel vanuit de basis moest worden opgebouwd en ontwikkeld om pas later als bouwsteen te kunnen functioneren voor het ontstaan van een natie en dat overheidsstructuren niet de juiste positie hebben om dit proces te faciliteren. Daarom werd in belangrijke mate aandacht gegeven aan lokale bewonersinitiatieven; Breadline Africa haalde in de afgelopen eenentwintig jaar meer dan ZAR 117.000.000 op en verdeelde dat over driehonderddertig organisaties.

Recentelijk is Breadline Africa zich meer op infrastructuren gaan richten die de vroege ontwikkeling van kinderen tussen de één en zes jaar ondersteunen, de zogeheten Early Child Developments, en op alfabetisering van kinderen. Op dit moment is Breadline Africa één van de grootste leveranciers in Zuid-Afrika van omgebouwde zeecontainers voor armoedebestrijding en heeft het meer dan tweehonderdvijftig containers geplaatst in door armoede geteisterde buurten door het hele land.

De focus is op drie gebieden geconcentreerd:

 1. Mandela Day Library Project: een containerproject, in samenwerking met het Nelson Mandela Centre of Memory, dat bibliotheken huist in omgebouwde zeecontainers voor achtergestelde scholen door heel Zuid-Afrika;
 2. Early Childhood Development Centres (kinderdagverblijven): infrastructurele projecten voor voor-schoolse opvang via zeecontainers die omgebouwd zijn tot klaslokalen, toiletfaciliteiten of gaarkeuken;
 3. Initiatieven en speciale gemeenschapsactiviteiten: uitstapjes naar de zee; voedselprogramma’s en schoolleerpakketten.

In juli 2015 veranderde Breadline Africa zijn logo, niet alleen omdat het tijd werd voor een facelift maar ook omdat we vinden dat het kind het centrum is waar vanuit alles begint.

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

 1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
 2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
 3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
 4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
 5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
 6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
 7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
 8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
 9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
 10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×