Nalaten

Als u al een testament heeft en u wilt een legaat nalaten aan Breadline Africa, dan kunt u dit regelen door een bezoek aan uw notaris en hem of haar vragen Breadline Africa in uw testament op te nemen.

U kunt Breadline Africa op twee manieren iets nalaten:

– door ons tot erfgenaam of een van uw erfgenamen te benoemen òf;

– door ons een legaat na te laten.

Het is wel belangrijk dat u uw wensen goed vastlegt in uw testament. Alleen een notaris kan een rechtsgeldig testament opstellen en ondertekenen. Hebt u al een testament? Dan helpt de notaris u bij het aanpassen daarvan. De enige informatie die u daarvoor nodig hebt is onze officiële naam en adres:

Stichting Breadline Africa Nederland; IJburglaan 1034; 1087 JK  Amsterdam.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u meer advies wilt hebben over de aard van uw legaat of hoe u op de juiste manier uw wensen kenbaar maakt in uw testament. Bel gerust met Nancy van Bilsen, secretaris van het Breadline Africa Nederland bestuur: 020 – 70 73 296 of mail uw vraag naar info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa is als goed doel vrijgesteld van successierechten omdat wij de zogenaamde ANBI status hebben. Dat betekent dat alles wat u ons nalaat netto voor 100% terechtkomt waar u wilt.

Voor meer informatie over nalaten aan goede doelen kunt u ook kijken op: www.nalaten.nl, www.notaris.nl of bellen met de notaristelefoon 0900 -346 93 93.

 

Testimonials

“Daarom heb ik Breadline Africa in mijn testament gezet” ~ Helen

Helen McSweeney

Helen McSweeney


“Ik ben nu al vele jaren betrokken geweest bij Breadline Africa. Ik werd voor het eerst geïntroduceerd door middel van een brief. In die brief werd gevraagd om steun voor één van hun prachtige projecten. Wat me echt verbond was hoe dankbaar Breadline Africa was nadat ik ze  een donatie stuurde. Edna Titus is inmiddels een zeer dierbare vriendin van mij geworden. Ze houdt mij op de hoogte van alle projecten die ik gesteund heb, en geeft me het gevoel dat ik een verschil maak voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, de armen.

Breadline Africa is totaal afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Ze gebruiken dit geld voor projecten waarin ze mensen te helpen zelfvoorzienend te worden,  zoals Cans4skills en andere projecten voor medische zorg, onderwijs en het uitdelen van voedsel. Breadline Africa draait om het thema ‘mensen te helpen zichzelf te helpen’. Zij geven arme mensen hun waardigheid terug. Iedereen wordt vrolijk bij het zien van  de blije gezichten van kinderen die zij hebben verzorgd en gevoed. Kinderen zijn immers de toekomst!

Het doet mij veel genoegen Breadline Africa in mijn testamant op te nemen omdat dit een prachtige organisatie is. Liefde en zorg kunnen reizen over de continenten. “ Helen McSweeney

“Vanzelfselfsprekend staat Breadline Africa in mijn testament” ~ Lin

Lin Hinds

Lin Hinds


“Als teenager in de jaren zestig van de vorige eeuw werd ik mij bewust van het groeiend verzet tegen Apartheid. Ik werd daarom supporter van de Canon Collins Trust Fund en ben hun opvolgers, CCETSA, sindsdien trouw gebleven. Waarschijnlijk heb ik van hun over het werk van Breadline Africa gehoord en ben hen vervolgens gaan steunen. Ik heb altijd de stellige overtuiging gehad dat je het beste diegenen kunt ondersteunen die in de praktijk staan. Het is indrukwekkend om te zien hoeveel mensen Breadline Africa al op enigerlei wijze hebben kunnen helpen.

Toen mijn zus op haar 52e jaar overleed voelden we ons verslagen. Zij had zoveel affiniteit met kinderen en was minder uren gaan werken zodat ze als vrijwilligster aan de slag kon gaan in een lokaal hospice voor kinderen dus ik dacht: wat een prachtig herdenkingsteken voor mijn zus is één van jullie keukens wel niet.

In de afgelopen vier jaar zijn mijn beide ouders overleden. Zij waren hun hele leven bezig om te bedenken hoe zij anderen konden helpen. Ons huis was altijd gevuld met mensen, gelach en muziek en waar iedereen zich welkom voelde. Nu het ouderlijk huis er niet meer is, haal ik veel voldoening uit de gedachte dat jullie containers deze leeg gevallen plek opvullen waar mensen elkaar kunnen helpen. Vanzelfsprekend staat Breadline Africa in mijn testament! ”


Veel gestelde vragen


 

Vor meer informatie over nalaten aan goede doelen kunt u ook kijken op www.nalaten.nl, www.notaris.nl, of bellen met de notaristelefoon 0900-346 9393.

 

 

 

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

  1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
  2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
  3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
  4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
  5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
  6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
  7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
  8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
  9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
  10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×