Privacy & Cookiebeleid

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website, van donateurs en van klanten acht Stichting Breadline Africa Nederland van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Breadline Africa Nederland wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Stationsstraat 79 G, 3811 MH Amersfoort en bereikbaar via e-mailadres info@breadline-africa.nl

Dit privacy statement is van toepassing voor alle gegevensverwerkingen door Stichting Breadline Africa Nederland en voor alle door haar beheerde websites. Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@breadline-africa.nl

Doeleinden en grondslag en van de gegevensverwerking

Stichting Breadline Africa Nederland verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens van donateurs, bezoekers van de website en van personen die interesse hebben in de activiteiten van Stichting Breadline Africa Nederland en wel voor de volgende doeleinden:

Op grond van uw toestemming:

 1. Om u per e-mail te informeren over activiteiten, ontwikkelingen en acties van Stichting Breadline Africa Nederland indien u voor het gebruik van uw e-mailadres toestemming heeft gegeven.

Op grond van uitvoering van de overeenkomst of precontractuele fase:

 1. Wanneer u, een gift, donatie of schenking doet aan Stichting Breadline Africa Nederland of producten en/of diensten van ons afneemt. Dit kan zowel via de website, de webwinkel, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
 2. Voor de uitvoering van overeenkomsten die u met ons sluit of in het kader van de precontractuele fase. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen uw gegevens, uitsluitend voor dit doel, aan derde worden verstrekt die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van één van uw rechten. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek, u aanmeldt voor onze (e-mail) nieuwsbrieven of een donatie c.q. schenking doet aan Stichting Breadline Africa Nederland of ons via social media benadert.
 4. Voor het ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht om de conditie van ezels en muildieren te verbeteren.
 5. Voor deelname aan loyaliteitsprogramma’s.
 6. Ten behoeve van de werving en behoud van (nieuwe) donateurs.
 7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens ten behoeve van door u gedane donaties en schenkingen.

Op grond van een gerechtvaardigd belang van Stichting Breadline Africa Nederland:

 1. Om donateurs, klanten en andere geïnteresseerden te informeren over nieuwe producten, diensten, projecten, acties en behaalde resultaten, waarbij wij rekening trachten te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Stichting Breadline Africa Nederland kan u rechtstreeks op de hoogte houden, maar kan dit ook doen via campagnes op social media.
 2. Ten behoeve van interne analyses en het doen van onderzoeken voor het ontwikkelingen van nieuwe diensten of verbetering van de diensten van Stichting Breadline Africa Nederland.

E-mail en nieuwsbrieven

Uw e-mailadres wordt, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruikt voor het toesturen van informatie per e-mail over activiteiten van Stichting Breadline Africa Nederland.
Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of via de afmeldknop op de website www.breadline-africa.nl.

Intrekken toestemming

Indien u voor verwerkingen specifieke toestemming heeft gegeven, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mail nieuwsbrieven of de link op onze website.

Ontvangers van persoonsgegevens

Stichting Breadline Africa Nederland verstrekt, verkoopt, verhuurt je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit, bijvoorbeeld bij het bestellen van producten in onze giftshop, kunnen wij andere partijen inschakelen zoals bijvoorbeeld voor de verzending van uw bestelling. Met deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten zijn in opdracht en onder gezag en instructie van Stichting Breadline Africa Nederland mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Beveiliging

Stichting Breadline Africa Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Stichting Breadline Africa Nederland regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Stichting Breadline Africa Nederland toegang hebben tot uw gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De website www.breadline-africa.nl is beveiligd, zodat persoonsgegevens die u op onze website invult via een beveiligde verbinding aan Stichting Breadline Africa Nederland worden verzonden.

Bewaartermijnen

Stichting Breadline Africa Nederland hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

 • Financiële gegevens – wettelijke termijn (7 jaar)
 • Contactgegevens – 5 jaar na het laatste contact moment of direct bij het inroepen van uw recht op verwijdering.
 • Communicatie gegevens – onbepaalde tijd zolang nodig om te voldoen aan wettelijke voorschrift om uw gegevens te verwijderen.
 • Afgenomen producten en diensten – 10 jaar of direct bij het inroepen van uw recht op verwijdering.
 • Donatiegegevens – 10 jaar na laatste donatie- of schenkingsmoment.
 • Informatieverzoeken, klachten – 6 maanden na afronding van verzoek.
 • Internetgegevens – maximaal 2 jaar, tenzij u eerder de cookies verwijderd van uw apparatuur.

Uw rechten

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering van uw gegevens

Indien u op grond van geldende privacy wetgeving een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan Stichting Breadline Africa Nederland via info@breadline-africa.nl onder vermelding van het recht welke u wenst in te roepen (inzage, rectificatie, verwijdering van gegevens). Stichting Breadline Africa Nederland zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Recht van dataportabiliteit

Het recht van dataportabiliteit houdt in, dat u de gegevens die u aan Stichting Breadline Africa Nederland heeft verstrekt met toestemming of voor de uitvoering van de (donatie-) overeenkomst kunt overdragen aan een andere organisatie. Indien u dit recht wenst in te roepen, dan kunt een e-mail sturen aan info@breadline-africa.nl o.v.v. Dataportabiliteit. Stichting Breadline Africa Nederland zal ervoor zorgen, dat u uw gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn in een Excelbestand van ons ontvangt.

Recht van verzet

Indien u door Breadline Africa Nederland in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante activiteiten of producten en diensten van Stichting Breadline Africa Nederland, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail sturen naar info@breadline-africa.nl of gebruik maken van het contactformulier. Gelieve bij uw bericht ‘recht van verzet’ te vermelden, tevens graag uw adresgegevens vermelden, zodat wij u kunnen terugvinden in ons systeem. Wij zullen uw contactgegevens dan blokkeren, zodat u niet meer door Stichting Breadline Africa Nederland benaderd wordt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent, dat Stichting Breadline Africa Nederland in strijd handelt met dit privacy beleid of geldende privacy wetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@breadline-africa.nl Uiteraard zullen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost. Indien u van mening bent, dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Social Media

Wij gaan graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met donateurs, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen info@breadline-africa.nl

Cookies

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van ‘cookie-technologie’. Cookies worden opgeslagen in bijvoorbeeld de pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen op de pc, laptop, tablet of smartphone. Klik hier voor een overzicht van de cookies die worden gebruikt door Stichting Breadline Africa Nederland.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met Stichting Breadline Africa Nederland via info@breadline-africa.nl

Wijzigingen

Stichting Breadline Africa Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy beleid. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacy beleid zal Stichting Breadline Africa Nederland tevens kenbaar maken via de website www.breadline-africa.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Amersfoort, 20 april 2018

Cookiebeleid

Dit cookiestatement is van toepassing op de website http://breadline-africa.nl/  (hierna te noemen “de onderneming” of “wij”.

De onderneming plaatst wanneer je onze websites bezoekt een aantal cookies op je computer om je ervaring online te verbeteren. Zo kunnen wij eenvoudig inloggen faciliteren, zien welke pagina’s je bezoekt of welke onderwerpen voor jou van belang zijn en bijhouden wat je in je winkelmandje hebt gestopt. Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan je systeem heeft gegeven.

Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden om je tijd te besparen. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat je terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat je voor bepaalde webpagina’s extra aandacht hebt.

Als je je bijvoorbeeld registreert op onze website helpt een cookie de webpagina om je gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van je persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. te vereenvoudigen. Wanneer je onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die je eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald.

Zo kun je de functies van onze website die je eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op je ingesteld.

Wij maken ook gebruik van pixels, tags en andere codes, die wij plaatsen op onze websites, waarbij het uitlezen uitsluitend voor ons aan derde partijen is opgedragen.

First party cookies

# Naam Doel Sleutel Geldig tot
1 Google Analytics _gid 1 dag
2 Google Analytics _gat 1 minuut
3 Google Analytics _ga 2 jaar
4
5

 

Third party requests cookies

# Naam Doel Sleutel Geldig tot
1
2
3
4
5

 

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer geplaatst worden, altijd verwijderen. Het verwijderen van cookies kan er wel toe leiden dat u soms uw gegevens opnieuw moet invullen of de website moet aanpassen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden hangt af van de door u gebruikte internet browser (Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari etc.). Raadpleeg uw internet browser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.