Privacybeleid

Bedankt voor het lezen van de Breadline Africa’s gebruikersbeleid en -voorwaarden (Acceptable Use Policy, hierna te noemen: AUP). Door deze website te bezoeken, of door contact met ons te leggen, gaat u akkoord, zonder beperking of kwalificatie, met dit beleid en de voorwaarden die het bevat, evenals met alle andere bijkomende voorwaarden, regels of beleid die u tegenkomt in verband met deze service / website.

Het doel van deze AUP is aan te geven dat wij voldoen aan de van toepassing zijnde wetten van het land; om aan donateurs en gebruikers van onze website aan te geven en uit te leggen welke activiteiten en welk online gedrag als onacceptabel gebruik van de website wordt beschouwd; en om de integriteit van ons netwerk te beschermen en de gevolgen aan te geven die kunnen ontstaan indien deze verboden activiteiten toch plaatsvinden.

Dit document bevat een aantal juridische verplichtingen die bij u als bekend worden verondersteld. Daarom nodigen wij u uit om dit document zorgvuldig door te lezen en al uw vragen te stellen aan info@breadlineafrica.org.za or +27 21 418 0322

Breadline Africa’s website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en activiteiten. Wij verbieden ieder gebruik, daaronder begrepen het overdragen, plaatsen en verspreiden van onze website van welk aard of inhoud dan ook, dat enige wet of regeling van enig land schendt.

Hieronder wordt begrepen:

Iedere activiteit die de bedoeling heeft om enig individu in of buiten zijn grenzen te belasteren, in een kwaad daglicht te stellen, lastig te vallen in daad of woord, te kwetsen of fysiek te bedreigen; daaronder begrepen iedere poging om ongepast of belastend materiaal op de site te plaatsen, daarmee te verbinden, daarop over te brengen of anderszins daarop te verspreiden.

Gebruikersinformatie:

Het doel van dit privacybeleid is om aan donateurs uit te leggen wat voor soort informatie wij zullen verzamelen en hoe die informatie wordt gebruikt. In de meeste gevallen zullen we deze informatie verzamelen zodanig dat de donateur er op kan vertrouwen en op een wijze waardoor wij voortdurend de meest relevante inhoud en dienst kunnen aanbieden waar u behoefte aan heeft.

Breadline Africa respecteert de privacy van de donateur en de privacy van hen die deze website bezoeken. Wij streven naar de bescherming van de vertrouwelijkheid van onze donateurs en gebruikers inclusief alle persoonlijke informatie waarover wij komen te beschikken door het contact met ons.

Breadline Africa zal mogelijk gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om contact met u te leggen over donaties en over nieuws betreffende donaties; of zal u uitleg geven over zaken met betrekking tot het aanbieden van diensten en in sommige gevallen om uw reactie vragen.

Breadline Africa behoudt zich het recht voor gegevens over donateurs bekend te maken waar nodig en te goeder trouw indien de wet dit vereist, voor een beroep op onze rechten of om ons tegen wettelijke aanspraken te kunnen verdedigen.


NEDERLAND

 

Contact: Nancy van Bilsen
Voorzitter: Renée Hopster

Tel: +31 (0)20 737 0296

Email: info@breadline-africa.nl

Postal Address
Stichting Breadline Africa Nederland
IJburglaan 1034
1087 JK Amsterdam
Nederland

ZUID-AFRIKA

 

Contact: Tim Smith (Directeur)

Tel: +27 21 418 0322
Fax : +27 21 418 6406
Email : info@breadlineafrica.org.za


Adres

PO Box 6
Green Point
Cape Town, 8051
Zuid-Afrika

VERENIGD KONINKRIJK

Contact: Wendy Hill
Voorzitter: Louise Seligman

Tel: +44 (0)1473-259 048
Fax: +44 (0)1473-259 355
Email: info@breadlineafrica.org.uk

Adres:
29 Lower Brook Street
Ipswich
Suffolk
IP4 1AQ
England

IERLAND

 

Contact: Peter Wallis
Voorzitter: Noo Wallis

Tel: +35 (0) 1 4977110

Email: info@breadlineafrica.ie

Adres:
PO Box 9737
Glenageary
Co. Dublin
Ierland

Last updated in August 2015

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

  1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
  2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
  3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
  4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
  5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
  6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
  7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
  8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
  9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
  10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×