Veel gestelde vragen

Wat is Breadline Africa?

Breadline Africa is een in Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en in Nederland geregistreerde non-profitorganisatie met kantoor in Kaapstad en beschikkend over het ANBI en Goede Doelen Keurmerk. Breadline Africa is één van de grootste leveranciers van omgebouwde zeecontainers om armoede te verlichten in Zuid-Afrika en heeft inmiddels sinds haar oprichting in 1993, meer dan tweehonderdtachtig containers geplaatst in door armoede geteisterde gebieden. Wij geloven dat elk kind het in zich heeft om iets speciaals met zijn leven te doen. Zodra de verbeeldingskracht van een kind ontwaakt, ontstaan er kansen om het pad van hun eigen toekomst kunnen kiezen. Breadline Africa maakt deze ontwikkelingstocht mogelijk door initiatieven en infrastructuur aan te bieden. De omgebouwde containers worden ingezet als voorschoolse educatieve opvang, kleuterscholen, schoolbibliotheken, gemeenschapskeukens en sanitaire voorzieningen.

Show less
Heeft Breadline Africa zich altijd gericht op omgebouwde zeecontainers?

Breadline Africa realiseerde zich in 1993 dat er vanuit de basis moet worden opgebouwd en ontwikkeld om zo langzaam een natie op te bouwen en dat overheidsstructuren niet de juiste positie hebben om dit proces te faciliteren. Het begon met het geven van aandacht aan gemeenschapsinitiatieven die Breadline Africa kon stimuleren met financiële ondersteuning en tegelijkertijd haar donateurs de verzekering te geven dat hun bijdragen op de juiste wijze werden ingezet en het best haalbare resultaat zou worden bereikt. Sinds de oprichting financiert Breadline Africa kleine, lokale initiatieven en heeft zij inmiddels een stevige staat van dienst opgebouwd als fondsenwervingsorganisatie; in de periode tussen 1993 en 2013 is meer dan ZAR 117.000.000 (omgerekend € 8.434.417,00) geïnvesteerd aan ruim driehonderddertig projecten.

Show less
Hoe bepalen jullie wie er geholpen worden?

Wij ondersteunen direct die projecten die in de mailings vernoemd worden. Alle extra gelden gaan naar andere soortgelijke projecten die voldoen aan onze strikte eisen en waarvan wij het vertrouwen hebben dat zij succesvol zullen zijn. Lees hierover het Container Programma en hoe u dat kunt ondersteunen. Ook zijn we voortdurend op zoek naar bedrijven die ons willen helpen en hebben daarvoor een lijst van geschikte projecten opgesteld die direct ondersteund kunnen worden. Lees daarvoor ook: Word Betrokken - voor bedrijven.

Show less
Hoeveel van het geld gaat er naar de projecten? Hoe verantwoorden jullie de financiële boekhouding?

Alle beschikbare netto gelden worden aan projecten toegekend nadat werkkapitaal is gereserveerd voor kosten van het fondsenwerfprogramma, administratiekosten (zoals bankkosten, het selecteren van de juiste projecten, boekhouding en accountantscontrole etc) en kwaliteitscontroles van de projecten. De financiële administratie van Breadline Africa wordt gecontroleerd door onafhankelijke instanties, conform de wetgeving van de verschillende landen waar Breadline Africa fondsen werft. De besturen in de verschillende landen zien toe op een gezond financieel beheer.

Show less
Hoe controleren jullie dat het geld op de goede plek terecht komt? En wat gebeurt er als een project mislukt?

In Kaapstad heeft ons team direct en frequent contact met de mensen van de projecten. In aanvulling op het strenge selectieproces voor nieuwe projecten, worden de projecten ook regelmatig bezocht, ook onaangekondigd. De onaangekondigde bezoeken zijn vaak erg nuttig omdat de mensen ter plekke niet de juiste vaardigheden hebben om een goed verslag te kunnen geven of niet goed beseffen welke informatie we graag willen hebben. Tot nu toe is er slechts één project geweest waarvan we de steun hebben ingetrokken.

Show less
In welke landen zijn jullie actief?

In het verleden ondersteunde Breadline Africa in verschillende landen in zuidelijk Afrika met  uiteenlopende fondsen maar recentelijk hebben we onze focus alleen gecentreerd op Zuid-Afrika zodat we beter en gerichter fondsen kunnen inzetten en beheren. De behoefte in Zuid-Afrika aan onze hulp neemt alleen maar toe.

Show less
Wat zijn fiscale gevolgen van donaties?

Dat varieert per land. In Nederland zijn donaties vrijgesteld van belasting, mits ze worden toegekend aan gecertificeerde goede doelenorganisaties. Breadline Africa Nederland is een gecertificeerde goede doelenorganisatie en mag het ANBI-Keurmerk dragen.

Show less
Heeft het zin om regelmatig geld naar dezelfde organisatie over te maken, zoals Breadline Africa?

Als u tevreden bent met het werk dat wij doen, is het beslist de moeite om een regelmatige donatie  (door bijv. maandelijkse of jaarlijkse automatische afschrijving), te overwegen. Daarmee worden de administratieve kosten verminderd en draagt u bij aan een solide financiële basis.

Show less
Doen jullie niet het werk dat de overheid zou moeten doen, zoals het leveren van bibliotheken?

Afgezien van het feit dat Zuid-Afrika jaarlijks ongeveer 18,5% van zijn BNP spendeert aan onderwijs, bevindt de onderwijssector zich in een crisis die verergerd wordt door een onacceptabel hoog aantal jonge mensen dat niet kan lezen, schrijven en rekenen op basisschoolniveau. Wat alfabetisering betreft kent Zuid-Afrika dezelfde uitdaging als andere ontwikkelingslanden in de wereld. Er zijn grote, uitgestrekte landelijke gebieden met een inadequate infrastructuur, waar scholen kampen met een onderbezetting aan leerkrachten en middelen. Ouders zijn om uiteenlopende redenen meestal niet in staat om bij te dragen aan hun kinds ontwikkeling, bijvoorbeeld door lange werkdagen, lange woon- werkafstanden die vaak lopend afgelegd moeten worden of een eigen gebrek aan lees- en schrijfvaardigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid dat onderwijzers en docenten de juiste opleiding krijgen en scholen de juiste middelen. Helaas is dit niet geval voor vele basisscholen in Zuid-Afrika. Het Mandela Day Library School Project is gestart als reactie op de kritieke situatie waarin veel Zuid-Afrikaanse scholen zich bevinden, waar 80% van de scholen niet over een simpele basisbibliotheek beschikt.

Show less
Doen jullie niet het werk dat de overheid zou moeten doen, zoals het voorzien in voorschoolse educatieve opvang en kleuterscholen?

In Zuid-Afrika leven miljoenen mensen die verspreid over vele kleine nederzettingen wonen. Vaak gaat dit gepaard met werkloosheid waardoor de families geen schoolgeld kunnen betalen. Een groot aantal kinderen in de leeftijd tot vijf jaar gaat daarom niet naar een vorm van voorschoolse opvang. Deze kinderen zijn bijzonder kwetsbaar en velen vertonen allerlei symptomen van dagelijkse ondervoeding en kunnen snel slachtoffer worden van kindermisbruik. Hun wereld is zo klein dat ze verstoken blijven van verbeeldingskracht zodat ze niet zien dat er veel meer is in de wereld dan de dagelijkse ellende om hen heen. Zij hebben geen toekomst.   Onderzoek laat zien dat de eerste duizend dagen van een kind cruciaal zijn in de ontwikkeling van het brein. Kinderen hebben goede gezondheid nodig, goed voedzaam eten en een gezonde, ondersteunende leefomgeving. Voorschoolse educatieve opvang bevordert mentale en psychologische gezondheid, vergroot de schoolrijpheid en reduceert de kans op riskant gedrag wat van vitaal belang is voor de latere cognitieve en fysieke ontwikkeling. Erger nog: 17% van de Zuid-Afrikaanse kinderen leidt aan ernstige groeistoornissen, veroorzaakt door ondervoeding, 1,8 miljoen kinderen woont in nederzettingen en slechts 55% van de drie- tot vier jaar oude kinderen gaat naar een kleuterschool. Breadline Africa gaat op zoek naar bestaande initiatieven van voorschoolse opvang (vaak behuisd in benauwde, lekkende en onveilige gebouwtjes) en biedt hen door de plaatsing van omgebouwde zeecontainers, veiligere en ruimere klaslokalen, keukens en sanitaire ruimten, kortom voorzieningen om in de bovenstaande behoeften te kunnen voorzien.

Show less
Wat is jullie band met kerken?

We geven geen geld direct aan kerken. Echter, in de meest schrijnende gebieden, zijn er vanuit kerken allerlei projecten opgezet, die al infrastructuur hebben en verantwoording afleggen. Projecten in deze gebieden die aan onze eisen voldoen, worden door ons geholpen. We houden goed toezicht op deze projecten om te voorkomen dat er geen groepen worden bevoordeeld op basis van religieuze opvattingen.

Show less
Zet Breadline Africa zelf ook vrijwilligers in?

Veel van onze projecten worden georganiseerd en beheerd door hoofdzakelijk vrijwilligers. Echter, wij organiseren zelf geen plaatsen voor vrijwilligers. Maar wij kunnen wel voor mensen die als vrijwilliger willen werken, contact leggen met de verschillende, geschikte projecten die wij ondersteunen, om daar concreet aan de slag te gaan. Op ons kantoor bieden we soms ook ruimte voor vrijwilligers maar dat is afhankelijk van welke kennis en vaardigheden er nodig zijn en de behoefte van dat moment. Alle vrijwilligersplaatsen zijn geheel onbetaald.

Show less
Is andere vorm van hulp, zoals voedselpakketten, gereedschap of kleding, ook welkom bij Breadline Africa?

Helaas kunnen we als gevolg van de hoge kosten die gepaard gaan met logistiek, stalling, transport en invoerbelasting, geen grote pakketten van voedsel, kleding en educatief speelgoed in ontvangst nemen. Kleine pakketjes die op ons kantoor in Kaapstad worden afgegeven zijn echter wel zeer bruikbaar omdat ze rechtstreeks door onze medewerkers naar de projecten gebracht worden. Lokale, niet geïmporteerde producten, zijn ook van harte welkom.

Show less

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

  1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
  2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
  3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
  4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
  5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
  6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
  7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
  8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
  9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
  10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×