Video – Infrastructuur en initiatieven


Early Childhood Development (ECD) / Voorschoolse Educatieve Opvang


The need for ECD’s / nursery schools in SA and the work Breadline Africa does

Meet some of the children we help

Breadline Africa’s Director – Tim Smith – on SABC3 The Dr Mol Show – April 2012

Edna interviewed on the Expresso Show

Imagine a world without hunger…

Breadline Africa – a charity with heart

Ombouwen van zeecontainers voor armoede bestrijding

Lukhanyiso Educare Centre in Old Crossroads (Philippi) in Kaapstad ontving twee klaslokalen, een keuken en toilet dankzij de gulle donatie van de Nederlandse Willem van Dedem Stichting (februari 1996)

Khulanathi Educare Centre, Sweet Home Farm, (Philippi) kreeg twee klaslokalen, een keuken en een toiletgebouw dankzij de steun van de Nederlandse Willem van Dedem Stichting (juli 2012). Mevrouw Brantsma spreekt in het centrum (in het Nederlands).


Bibliotheken


The need for Container Libraries and the work that Breadline Africa does

The African Library Project – the need for books

Breadline Africa overview of the 2011 Mandela Day Library launches

Eisleben Road Primary School library launch in partnership with SHOUT SA April – 2014

Mailakgang Primary School Container Library launch sponsored by Woolworths My School – October 2013

Cii Container Library Opening – Chebeng Village – Polokwane, Limpopo – April 2013

National Library Week – March 2013 – organised by Breadline Africa, supported by local artists & Soul Housing Project at Mitchell Heights Primary in Mitchell’s Plain

Librarian training spells hope for SA – Library Training Programme – Cape Town – October 2012

Parkdene Primary School Container Library Opening sponsored by 466/64 Fashion – October 2012

Meadowlands Primary School container library – launched by Mary Robinson (Former president of Ireland & UN High Commissioner for Human Rights) – Soweto August 2012

Hillcrest Primary School Container Library launch, Wellington, W Cape – July 2011

Hillcrest Primary School, Wellington, W Cape – Container Library beneficiaries talk about the benefits of their new Library 6 months post-launch in Feb 2012

Benjamin Primary School celebrate their new Container Library – July 2011


Keuken


Lady Mayoress of London, Mrs Claire Anstee launched the BBC ‘The Box’ container in March 2010. The container is a community kitchen for the people of the Kleinvlei

Lady Mayoress of London, Mrs Claire Anstee cuts the ribbon on the launch of the BBC ‘The Box’ container in March 2010

The BBC ‘The Box’ container under construction February 2010


Toilet Faciliteiten


To mark World Toilet Day, Breadline Africa celebrated the opening of a new container toilet at Ukwanda Pre-School in Khayelitsha – November 2013. To date, Breadline Africa has delivered 23 container toilet units to early childhood development centres across the country.


Initiatieven


Breadline Africa fundraising comedy evening. Comedians Nik Rabinowitz, Dalin Oliver and Wayne Mckay volunteered their time to raise funds for the annual seaside outing – August 2013

The Nelson Mandela Centre of Memory and Breadline Africa teamed up with the the V&A Waterfront to celebrate 67 minutes for Mandela and asked members of the public what they would be doing for Mandela Day – July 2013

Members of the public explain what they would be doing for Mandela Day – July 2013. Includes the lead singer of Freshly Ground (Zolani Mahola)

Meet some of Breadline Africa’s women honoured at the annual Women’s Day celebrations – August 2012


Uitstapje naar de zee


December 2010

December 2010

February 2009

Internationale Verklaring van Ethische Principes
 Breadline Africa hanteert de internationale verklaring van ethische principes bij het werven van fondsen, handelt volgens de vijf onderstaande universele principes en voldoet aan de wetgeving van elk land waarin zij opereert:

Eerlijkheid: Fondsenwervers handelen te allen tijde eerlijk en waarheidsgetrouw, zodat het vertrouwen van het publiek is beschermd en donateurs en begunstigden niet worden misleid.

Respect: Fondsenwervers handelen te allen tijde met respect voor de waardigheid van hun vak en hun organisatie, en met respect voor de waardigheid van donoren en begunstigden.

Integriteit: Fondsenwervers zullen open optreden en vanuit hun verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat zij van de maatschappij genieten. Zij zullen melding maken van alle huidige of potentiële belangenconflicten en elke schijn van persoonlijk of professioneel wangedrag vermijden.

Empathie: Fundraisers zullen zodanig werken dat dit hun doel bevordert en zij zullen anderen aanmoedigen om dezelfde professionele standaard en betrokkenheid te gebruiken. Zij zullen waarde hechten aan de persoonlijke levenssfeer, de individuele keuzevrijheid en de verscheidenheid in al zijn vormen.

Transparantie: Fondsenwervers streven er naar om over het werk dat ze doen, over de manier waarop donaties worden beheerd en uitgekeerd en over de kosten en uitgaven, op een accurate en begrijpelijke wijze, heldere rapportages te leveren.

Click here for the full statement.

Breadline Africa onderschrijft ook de in 1993 door de Vereniging van Fondsenwervende Professionals en andere aanverwante organisaties aangenomen ‘Donor Bill of Rights’.

×
De Donor Bill of Rights

Filantropie is gebaseerd op een vrijwillig handelen voor het algemeen belang. Het is een traditie van geven en delen die de grondslag is voor kwaliteit van leven. Om de waarden van filantropie en het vertrouwen van het publiek te waarborgen, en  ervoor te zorgen dat donateurs en toekomstige donateurs het volste vertrouwen hebben in non-profit organisaties, verklaren wij dat alle donateurs over de onderstaande rechten beschikken:

  1. Het recht op informatie over de missie van de organisatie, haar doelstellingen en over de manier waarop de organisatie verkregen gelden inzet en over haar mogelijkheden daartoe;
  2. Het recht op informatie over de leden van het bestuur van de organisatie en op een gerechtvaardigde verwachting zodat zij een verstandig oordeel vellen vanuit hun verantwoordelijkheid;
  3. Het recht op toegang tot de meest recente financiële jaarverslagen;
  4. De verzekering te hebben dat giften worden ingezet voor het doel waarvoor ze gegeven zijn;
  5. Het recht als donateur passende erkenning en waardering te krijgen;
  6. Het vertrouwen te hebben dat informatie over hun donatie met respect en vertrouwelijk wordt behandeld, zoals gesteld in de wet van het land van de donateur;
  7. Erop te kunnen vertrouwen dat alle relaties met personen die de organisatie vertegenwoordigen, van professionele aard zijn;
  8. Er via de website of anderszins gemakkelijk achter te kunnen komen dat degenen die namens de organisatie om donaties vragen, vrijwilligers, medewerkers of professioneel ingehuurde krachten van de organisatie zijn;
  9. Het recht en de mogelijkheid te hebben te worden verwijderd van verzendlijsten die de organisatie wil delen met andere fondsenwervende organisaties;
  10. Zich vrij en onbezwaard te voelen om vragen te stellen bij het doneren van geld en daarop prompt eerlijke en oprechte antwoorden te krijgen.

Als u vindt dat Breadline Africa niet aan één of meer van deze eisen voldoet, neem dan gerust contact op bij info@breadline-africa.nl.

Breadline Africa Nederland draagt zowel het ANBI als het Goede Doelen keurmerk.

 

 

×
Fundraising Principles

 

Breadline Africa aligns itself with the international statement of ethical principles in fundraising, in particular, the following five universal principles and complies with the fundraising laws in each country in which it operates:

Honesty: Fundraisers shall at all times act honestly and truthfully so that the public trust is protected and donors and beneficiaries are not misled.

Respect: Fundraisers shall at all times act with respect for the dignity of their profession and their organisation and with respect for the dignity of donors and beneficiaries.

Integrity: Fundraisers will act openly and with regard to their responsibility for public trust. They shall disclose all actual or potential conflicts of interest and avoid any appearance of personal or professional misconduct.

Empathy: Fundraisers will work in a way that promotes their purpose and encourage others to use the same professional standards and engagement. They shall value individual privacy, freedom of choice, and diversity in all forms.

Transparency: Fundraisers stimulate clear reports about the work they do, the way donations are managed and disbursed, and costs and expenses, in an accurate and comprehensible manner.

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

×
Donor Bill of Rights

 

Breadline Africa also subscribes to the Donor Bill of Rights, adopted in 1993 by the Association of Fundraising Professionals and other associated organisations. 

The Donor Bill of Rights

Philanthropy is based on voluntary action for the common good. It is a tradition of giving and sharing that is primary to the quality of life. To assure that philanthropy merits the respect and trust of the general public, and that donors and prospective donors can have full confidence in the nonprofit organizations and causes they are asked to support, we declare that all donors have these rights:

To be informed of the organization’s mission, of the way the organization intends to use donated resources, and of its capacity to use donations effectively for their intended purposes.

II. To be informed of the identity of those serving on the organization’s governing board, and to expect the board to exercise prudent judgment in its stewardship responsibilities.

III. To have access to the organization’s most recent financial statements.

IV. To be assured their gifts will be used for the purposes for which they were given.

V. To receive appropriate acknowledgement and recognition.

VI. To be assured that information about their donation is handled with respect and with confidentiality to the extent provided by law.

VII. To expect that all relationships with individuals representing organizations of interest to the donor will be professional in nature.

VIII. To be informed whether those seeking donations are volunteers, employees of the organization or hired solicitors.

IX. To have the opportunity for their names to be deleted from mailing lists that an organization may intend to share.

X. To feel free to ask questions when making a donation and to receive prompt, truthful and forthright answers.
 

Breadline Africa continuously monitors its internal processes to ensure these standards are maintained. If at any time you feel that Breadline Africa is not meeting these standards, please contact us at info@breadlineafrica.org.za.

×